Frågor och svar om klimatberäkningsverktyget

Här hittar du svar på vanliga frågor kring klimatberäkning för offentlig konst. Om du inte hittar svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Vad är syftet med klimatverktyget?

Syftet med klimatverktyget är att översiktligt beräkna klimatpåverkan från specifika offentliga konstverk. Klimatverktyget kan underlätta för konstnärer att göra välgrundade klimatval i arbeten med offentlig konst.

Kan jag använda klimatverktyget för att beräkna annat än offentlig konst?

Klimatverktyget är utvecklat specifikt för offentlig konst, med grupper av material och bearbetningstekniker som är vanligt förekommande inom den offentliga konsten. Även om verktyget inte är direkt anpassat för det du vill räkna på så kan verktyget vara användbart för andra områden inom konstsektorn.

På Riksantikvarieämbetets hemsida finns en sammanställning med information om museer och hållbarhet. Där finns länkar till flera klimatkalkylatorer.

Museer och hållbarhet på Riksantikvarieämbetets webbplats

Hur gör jag för att använda klimatverktyget?

Klimatverktyget är Excelbaserat och du kan ladda ner det här (länk). Excelfilen innehåller sex olika flikar: Indata, Rapport, Emissionsfaktorer, Transportdata, PM och Referenser.

  • Du fyller i din information under fliken Indata.
  • När du arbetar i klimatverktyget kommer det upp instruktioner som berättar vad du ska fylla i var.
  • Det finns olika alternativ att välja mellan.
  • Under fliken Rapport tar du del av uträkningarna.
  • Under fliken PM finns en sammanfattande beskrivning av syfte, metod och mål.

Ladda ner och använd klimatberäkningsverktyget

Hur får jag använda verktyget?

Verktyget är fritt för alla att använda. Genom att dela verktyget vill Uppsala kommun inspirera andra aktörer som arbetar med offentlig konst till att minska sina klimatavtryck, och att arbeta aktivt med frågor som rör hållbarhet inom konstområdet.

Hur påverkar klimatverktyget den konstnärliga friheten?

Det är viktigt att klimatverktyget inte inskränker den konstnärliga friheten. Syftet med satsningen på klimatberäkning av offentlig konst är att säkerställa att Uppsala kommun förvärvar och förvaltar en klimatmedveten och hållbar offentlig konstsamling. Det innebär inte att konstverk som medför höga utsläpp av växthusgaser kommer förbjudas. Verktyget ska underlätta för konstnärer att göra välgrundade klimatval i arbetet med offentlig konst.  Uppsala kommun arbetar för en bred konstsamling med en mångfald av konstnärliga uttryck och metoder.

Vad kan klimatverktyget beräkna?

Klimatverktyget beräknar översiktligt klimatpåverkan från specifika konstverk. Resultatet redovisas i total klimatpåverkan för produktion, transport och anläggning samt påverkan för ett års drift och underhåll. Det går även att använda verktyget för att utföra enskilda beräkningar, till exempel för att jämföra klimatpåverkan från olika material eller transportsätt.

Vad för slags data/information behövs för att använda verktyget?

För att använda verktyget behövs data om material, materialbearbetning, anläggning, transport samt drift och underhåll. Ofta finns informationen hos konstnär och konstnärens underleverantörer. Det går att använda verktyget även om inte alla efterfrågade data finns tillgänglig.

Hur och när kan/bör jag eller vi använda klimatverktyget?

Klimatverktyget kan användas under hela arbetsprocessen med offentlig konst – från skissarbete till anläggning av konstverk. Det finns större möjlighet att minska det totala klimatavtrycket om klimatverktyget används redan i skissarbetet till konstnärliga gestaltningsuppdrag.

Vilken metod har använts?

Verktyget utgår från livscykelanalys (LCA) som är en metod som uppskattar och kvantifierar den totala miljöpåverkan som en produkt eller tjänst har under hela dess livscykel. En LCA ger en generell bild av miljöpåverkan från en produkt eller tjänst. Emissionsfaktorer från olika material kan variera beroende av produktionsmetoder, energikällor och transportavstånd. Med hjälp av LCA kan vi kartlägga och belysa vilka delar som generar de största utsläppen.

Resultatet redovisas i total klimatpåverkan för produktion, transport och anläggning för ett specifikt konstverk samt påverkan för ett års drift och underhåll. Resultatet anges i kilo koldioxidekvivalenter (kgCO2e).

I klimatverktygets livscykelanalys är inte avfallshantering med, då vi i dagsläget saknar underlag för att kunna beräkna klimatpåverkan från avveckling av offentliga konstverk.

Vad är en koldioxidekvivalent?

Resultaten från klimatverktyget redovisas i kilo koldioxidekvivalenter (kgCO2e). Det är ett mått för att jämföra olika växthusgasers påverkan på den globala uppvärmningen. Växthusgaserna är omräknade till koldioxidekvivalenter för att möjliggöra jämförelse mellan olika växthusgaser eftersom olika gaser har olika uppvärmningspotential.

Vad menas med uppvärmningspotential?

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna sammanställa den totala klimatpåverkan översätts alla olika växthusgasers uppvärmningspotential till den gemensam enheten koldioxidekvivalenter.

En växthusgas uppvärmningspotential beräknas genom att jämföra hur mycket mer eller mindre en gas bidrar till den globala uppvärmningen än koldioxid.

Vad är en emissionsfaktor?

En emissionsfaktor anger hur mycket utsläpp förbränningen av ett bränsle ger för en bestämd mängd. Emissionsfaktorn påverkas av hur mycket kol som finns i bränslet och hur bränslet framställs. Emissionsfaktorn brukar bara innehålla de utsläpp som kommer från en fossil bränslekälla.

Det finns olika emissionsfaktorer för samma bränsle. Det kan bero på att bränslets kvalitet har förändrats över tid eller att man använt olika metoder för att beräkna utsläppen, så som LCA eller enbart direkta utsläpp.

Beräkna utsläpp av luftföroreningar på Naturvårdsverkets webbplats

Varför finns inte avfallshantering med?

I klimatverktygets livscykelanalys är inte avfallshantering med, då vi i dagsläget saknar underlag för att kunna beräkna klimatpåverkan från avveckling av offentliga konstverk.

Var finns de största klimatvinsterna att göra?

Val av material spelar en stor roll i produkters klimatpåverkan. Det är stora skillnader mellan olika typer av material, till exempel har trä en lägre klimatpåverkan än stål. Inom samma materialgrupp kan val av återvunna, återbrukade eller närproducerade material också minska utsläppen av växthusgaser.

Produktion inom Sverige och Europa har generellt en mindre klimatpåverkan än produktion utanför Europa. Långa transporter med flyg har en stor klimatpåverkan.

Varför jämför klimatverktyget konstverkens klimatpåverkan med nyplanterade stadsträd och resor Uppsala-Stockholm?

Jämförelserna finns med för att göra utsläppen lättare att förstå. Den klimatpåverkan som konstverken ger upphov till jämförs med kolinlagringen från nyplanterade stadsträd eftersom det visar ett möjligt sätt att kompensera för de utsläpp av växthusgaser som ett konstverk genererar.

Att jämföra med antal resor mellan Uppsala och Stockholm är ytterligare ett sätt att göra utsläppen tydligare. Resan sker med diesel- eller bensindriven bil.

Var kan jag hitta mer information om att beräkna klimatpåverkan?

Beräkna klimatpåverkan på Naturvårdsverkets webbplats

Har du övriga frågor? Kontakta gärna oss.

Chef för offentlig konst
Anna Ehn
Intendent offentlig konst
Katarina de Verdier
Intendent offentlig konst
Ella Tuononen
Intendent offentlig konst
Uppdaterad: