Grön konst i alla färger – ladda ner klimatberäkningsverktyget!

Nu släpper vi ett verktyg som underlättar för konstnärer att göra välgrundade klimatval i arbeten med offentlig konst.

Trätotem_närbild.jpgKonstverket Trätotem i Siegbahnsparken, Uppsala av Mattias Bäcklin. Foto: Uppsala kommun.

Enheten för offentlig konst i Uppsala kommun har med hjälp av Tyréns Sverige arbetat fram ett klimatberäkningsverktyg för offentlig konst. Det kommer att underlätta för konstnärer att göra välgrundade klimatval i arbeten med offentlig konst.

Fritt för alla att använda

Genom det nya klimatberäkningsverktyg kan Uppsala öka tempot i sin klimatomställning och bli en förebild för andra aktörer inom området offentlig konst.

Linda Eskilsson (MP)– Utsläppen måste minska i alla sektorer. Jag är stolt över att Uppsala ligger i framkant när det gäller klimatarbetet även inom kulturens område. Jag ser fram emot att vårt initiativ sprider sig över hela Sverige, säger Linda Eskilsson (MP), kommunalråd och ordförande i kulturnämnden.

Klimatberäkningsverktyget är helt nytt inom området offentlig konst i Sverige. Det är fritt för alla att använda. Uppsala kommun vill inspirera andra aktörer som arbetar med offentlig konst att minska sina klimatavtryck och arbeta aktivt med frågor som rör hållbarhet inom konstområdet.

Uppsala kommun ska leda klimatomställningen

Uppsala kommun har som tydligt mål att Uppsala ska leda klimatomställningen. Kommunen ska ta ansvar för att begränsa klimatförändringarna genom omställning till ett klimatneutralt Uppsala 2030 och ett klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Den offentliga konsten är en del av kommunens fysiska planering och de samhällsbyggnadsprojekt som planeras inom stad och landsbygd. För offentlig konst är val av material, transporter, tillverkning, anläggning och förvaltning av stor betydelse.

Klimatberäkning av offentlig konst

Syftet med satsningen på klimatberäkning av offentlig konst är att säkerställa att kommunen förvärvar och förvaltar en klimatmedveten och hållbar offentlig konstsamling. 

Med klimatverktyget går det att beräkna klimatpåverkan från specifika konstverk. Resultatet redovisas i total klimatpåverkan för produktion, transport och anläggning för ett specifikt konstverk samt påverkan för ett års drift och underhåll. Resultatet anges i kilo koldioxidekvivalenter (kgCO2e). Koldioxidekvivalent är ett mått för att jämföra olika växhusgaser omräknat till koldioxid för att möjliggöra jämförelser mellan olika växhusgasers påverkan på den globala uppvärmningen eftersom olika gaser har olika uppvärmningspotential.

Beräkningsverktyget är utvecklat av Tyréns Sverige AB tillsammans med tjänstepersoner på enheten för offentlig konst, i dialog med konstnärer, underleverantörer, Koldioxidbyggprojektledare och konservator.

Vad innehåller klimatverktyget?

Verktyget är utformat som en användarvänlig excelfil. Det är enkelt att se vilka val som gör stor skillnad.  Med hjälp av klimatverktyget går det lätt att se vad olika material, vilken sorts transporter och tillverkningsmetoder gör för klimatavtryck. Resultatet kan sedan jämföras med hur många nyplanterade stadsträd som skulle behövas som kompensation.

Excelfilen innehåller sex olika flikar: Indata, Rapport, Emissionsfaktorer, Transportdata, PM och Referenser. Informationen läggs in under fliken Indata. I verktyget kommer det upp instruktioner som berättar vad som ska fyllas i var. Det finns olika alternativ att välja mellan. Under fliken rapport visas uträkningen och under fliken PM finns en sammanfattande beskrivning av syfte, metod och mål.

Livscykelanalys beräknar den totala miljöpåverkan

Verktyget bygger på livscykelanalys, LCA, som är en metod som uppskattar och kvantifierar den totala miljöpåverkan som en produkt eller tjänst har under hela dess livscykel. En LCA ger en generell bild av en miljöpåverkan av en produkt eller tjänst. Med hjälp av LCA kan vi kartlägga och belysa vilka delar som generar de största utsläppen. Det underlättar arbetet med att göra rättvisa jämförelser och minska miljöpåverkan. Det är lätt att se vad som gör stor respektive liten skillnad. 

Det finns stora möjlighet att påverka och föreslå klimatförbättringar när LCA används redan i skissfasen till konstnärliga gestaltningsuppdrag.

Läs mer och ladda ner klimatberäkningsverktyget

11 mars 2024