Konst i Södra Gunsta

Den offentliga konsten i Södra Gunsta är en del av Uppsala kommuns satsning på konst på landsbygderna. Den ska väcka tankar och frågor. Konsten kommer att göra stråk och platser tydligare. Den kommer att skapa mötesplatser och ge boende och besökande en känsla av identitet, stolthet och gemenskap. Barnperspektivet är särskilt viktigt.

Södra Gunstas framväxt är en omfattande process som sträcker sig över många år. vilket kommer att prägla arbetet med konsten genom dialogarbeten, konstnärliga förstudier, tillfälliga konstprojekt och nya permanenta verk.

Ett nära samarbete mellan förvaltningarna skapar möjlighet att inkludera konsten som en integrerad del i utbyggnaden av stadsdelen tillsammans med fastighets- och byggbolag.

Skolor och allmän platsmark

Barn och ungdomsperspektivet är viktigt i Södra Gunsta, då det är de som växer upp här och präglar stadsdelen. Konst planeras därför till skolor och allmän platsmark, där många rör sig och kommer utgöra en del av barnens och ungdomarnas vardag genom att uppmuntra till aktivitet, eftertanke och skapa spännande mötesplatser över generationsgränser.

Konst på landsbygderna

Kulturförvaltningen satsar särskilt på konst och kultur på landsbygderna och Södra Gunsta är ett av de projekt där offentlig konst blir en självklar del i Uppsalas växande och utveckling.

Konstnärliga reflektioner kring platsen, såsom dess historia, nutid, framtid har varit viktiga utgångspunkter i arbetet med konsten tillsammans med reflektioner kring vad det innebär när nya tätorter utvecklas. Kommunens fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor har varit en viktigt del i detta.

Dialog

Dialogarbeten med invånare sker löpande genom hela projektet. Dialog har genomförts i urvalsarbetet samt genom de konstnärer som är har uppdrag i området. Främst i samverkan med Funboskolan men även med boende och föreningslivet. Hösten 2023 planeras en konstens dag där barnen får möjlighet att träffa konstnärerna.

Ledord

Naturen kring området, tillgång till friluftsliv och naturen utanför fönstret.

Södra Gunstas konstnärer

Sex konstnärer har fått uppdrag att göra konst till Södra Gunsta. De utgår från Södra Gunstas konstprogram. Verken kommer att invigas mellan 2023-2026/28.

Läs mer om Gunsta på bygg.uppsala.se