My Lindh

För Södra Gunstas nya torg kommer konstnären My Lindh att uppföra konstverket Skälvningar i rumtiden inspirerat av samtida teorier i partikelfysik och performativitetsteori som berör hur allt levande och all materia blir till inför varandra.

Skälvningar i rumtiden av My Lindh.png

Konsten för Gunstatorget integreras i marken och utgör en naturlig samlings och- mötesplats där invånare i flera åldrar kan uppehålla sig i lek eller stilla tanke. Med verket vill konstnären bjuda in människor att aktivt ta plats och bli varse hur vi i en pågående rörelse blir till inför varandra - träd, människor, stenar och vardagliga objekt. Verket uppmärksammar den agens, det ansvar och de möjligheter som uppstår i utrymmena mellan oss.

Det fanns en önskan om att konsten till Gunstatorget skulle skapa en ny mötesplats och koppla ihop troget med stråket mot Gunstaskolan.

Dialog kring konsten har skett med barn från Funboskolan och boende i området. Samt att elever från skolan kommer att bjudas in till en workshop tillsammans med konstnären under produktionen av konsten.

Uppdaterad: