Offentlig konst i Gottsunda

När Gottsunda växer är offentlig konst en viktig del. Allt arbete med konsten utgår från Gottsundas konstprogram som lyfter platsens historiska, samtida och ekologiska värden. Ambitionen är att Gottsunda ska ha ett varierat och nyskapande konstutbud som är tillgängligt för alla boende och besökare - dygnet runt.

Kristalova_Resenarerna07_app.jpg

Konst i grönområden

Viktiga mötesplatser är Gottsundaområdets parker och grönområden. I de parker som anläggs eller rustas upp satsar man på ny offentlig konst.

Huvudstråk, torgytor och entréer                                         

Områdets nya torg och entréer och mötesplatser som planeras i anslutning till hållplatser kan lyftas genom offentlig konst och ses som viktiga i prioriteringen av platser för offentlig konst i Gottsunda.

Skolor och förskolor

Offentlig konst planeras för nya Gottsundaskolan och kommande förskolor/skolor i området. Barn och unga är en viktig målgrupp, konsten som planeras i hela området blir en del av deras vardagliga miljö.

Dialoger

Dialoger är en del av flera konstprojekt i Gottsunda, i form av lokala konstkommittér, medskapande projekt och konstprojekt som bygger på dialog med boende i området på olika sätt.

Läs mer om de olika konstprojekten i Gottsunda

La Fôret Miroir/Spegelskogen av Gun Gordillo

Resenärerna av Klara Kristalova 

”Som vår lillasyster sa (vi har framtiden i våra händer)” av Elisabeth Bucht