Konst i Gottsunda

När Gottsunda växer är offentlig konst en viktig del. Allt arbete med konsten utgår från Gottsundas konstprogram som lyfter platsens historiska, samtida och ekologiska värden. Ambitionen är att Gottsunda ska ha ett varierat och nyskapande konstutbud som är tillgängligt för alla boende och besökare - dygnet runt.

Kristalova_Resenarerna07_app.jpg

Konst i parker, vid huvudstråk, torg och entréer 

Gottsundaområdets parker och grönområden är viktiga mötesplatser. I de parker som anläggs eller rustas upp satsar man på ny offentlig konst.

Områdets nya torg och entréer och mötesplatser som planeras i anslutning till hållplatser kan lyftas genom offentlig konst och ses som viktiga i prioriteringen av platser för offentlig konst i Gottsunda.

Skolor och förskolor

Offentlig konst skapas för nya Gottsundaskolan och planeras för kommande förskolor/skolor i området. Barn och unga är en viktig målgrupp, konsten som planeras i hela området blir en del av deras vardagliga miljö.

Dialoger

Dialoger är en viktig del av flera konstprojekt i Gottsunda, i form av lokala konstkommittér, medskapande projekt och konstprojekt som bygger på dialog med boende i området på olika sätt.