Konst i Bälinge och Lövstalöt

Projektet med konst till Bälinge och Lövstalöt ingår Uppsala kommuns satsningar på offentlig konst på landsbygderna. Målet är att alla i kommunen ska ha tillgång till offentlig konst i sitt närområde. Satsningen är ett led i en större satsning och utbyggnad av prioriterade tätorter på landsbygden.

Christian Andersson_2.jpg

Konsten kan fungera som samlingspunkter och mötesplatser och knyta samman Lövstalöt och Bälinge. Konsten bör också ta vara på den rika kulturhistorien kopplad till jordbruket som startade här under sen stenålder. I området är det tätt mellan fornlämningar, inte minst runstenar. 

För varje gestaltningsprojekt i Bälinge och Lövstalöt tillkommer en separat
uppdragsbeskrivning som lägger till den platsens specifika förutsättningar.

När konstprogrammet var beslutat inleddes en dialog med hembygdsföreningen och med bygdegården i Bälinge, samt med verksamheten i Bälinge skola. Dialoger och informationsinsatser har genomförts på bygdegården. Kontakter har upprättats med hembygdsföreningen, bygdegården och den lokala PRO-avdelningen. Representanter för dessa föreningar ingår i konstkommittén,
liksom ansvariga arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare. 

På bilden ses Järnålderns tredje fas med konstnären Christian Andersson.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Konst i Bälinge och Lövstalöt