karta med broar över vattendrag

Pia Sandström

När en ny naturpark anläggs i Södra Gunsta har konstnären Pia Sandström arbetat nära landskapsarkitekter och bland annat valt att utforma de spänger som ska leda besökarna över en våtmark.

I konstverket Landskap Passage (omvandling) (Furor/Horisonter Stenfall) har konstnären intresserat sig för mötet mellan människans påverkan på landskapet och naturen som medskapare. Historiskt har Funbo och Gunsta varit genomkorsat av vattendrag som tecknat upp linjer i landskapet efter människors rörelser. Exempelvis finns runstenar som skiftat plats, funktion och symbolik genom åren från att ha varit en sten i naturen till att bearbetas av människor till en berättelse om platsens historia till att bli ett funktionellt objekt som del av en stödmur i kyrkan.

I tidigt researcharbete och i samtal med boende i området Gunsta och Funbo har det framträtt ett starkt intresse för platsens natur och historik vilket också speglas i Pia Sandströms verk.

Hållbarhets- och miljöfrågan tas tillvara genom att konstverkets alla delar tillverkas i naturmaterial från platsen.

Dialog kring konsten har skett med barn från Funboskolan och boende i området. Samt att elever från skolan har bjudits in i skisskedet och kommer att bjudas in till en workshop tillsammans med konstnären under produktionen av konsten.

Uppdaterad: