Om natten lyser stjärnorna

I Carls hage i Rosendal hittar vi konstverket Om natten lyser stjärnorna (2023) av konstnären Caroline Mårtensson. Konstverket består av sex delar. Den första delen är en sju meter lång text i terrazzoi grässlänten. De fem andra delarna är fem stora, vita marmorstenar som konstnären placerat ut på olika platser i och runt dammen i Carls hage.

Caroline Mårtensson är intresserad av natur och ekologi. Genom sitt konstverk får hon oss att lägga märke till olika sidor av biologisk mångfald. De stora, vita stenarna markerar speciella platser som till exempel kanten av dammen eller håligheterna i en stenmur.

De markerade platserna är viktiga för sällsynta arter av djur och växter som trivs där. Sådana så kallade nyckelbiotoper skapar en mångfald som är
avgörande för hela vår planet.

Texten Om natten lyser stjärnorna påminner oss om att det finns något större bortom vår egen planet”Själv kan jag finna tröst i att blicka ut i . rymden en stjärnklar natt” säger konstnären.

Konstnären Caroline Mårtensson

Caroline Mårtensson arbetar i ett sammanhang där konst, ekologi, geologi och forskning möts. I sina arbeten med offentliga konstverk utforskar hon
alltid platsen först. Hon utgår sedan från det som är speciellt för den när hon skapar sina konstverk. På det sättet kan hon genom konstverket ge en djupare förståelse för platsen.

Rosendal

I Rosendal har man skapat parker där biologiska värden bevaras och utvecklas. Parkerna ligger nära varandra så att både växter och djur kan sprida sig. I dammarna samlas regnvatten upp och renas innan
det leds vidare.

Berättelser från Rosendal

Konstverket Om natten lyser stjärnorna ingår projektet. Det flytande -berättelser från Rosendal som består av fyra konstverk av fyra olika konstnärer. Alla förhåller sig på olika sätt till vätskor och dess förvandlingar från olika tillstånd (fast, flytande eller gas) i ett gränsland mellan form, yta och djup.

Uppdaterad: